Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

missmadeleine
Lego-Sammel-Roboter aus Lego
Reposted fromfightling fightling viagaf gaf
missmadeleine
3403 857c 500
Reposted fromantichris antichris viagaf gaf
missmadeleine
9384 2009 500
missmadeleine
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viagitana gitana
missmadeleine
Reposted fromgruetze gruetze viagaf gaf
missmadeleine
0299 93ac 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatwardziel twardziel
missmadeleine
missmadeleine
9973 9c3a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
missmadeleine
8229 8883
Reposted fromsosna sosna viaSaper300 Saper300
missmadeleine
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSaper300 Saper300
missmadeleine
Reposted fromredux redux viaSaper300 Saper300
missmadeleine
1026 ecaa 500
Reposted fromtoganja toganja viapl pl
missmadeleine
missmadeleine
Reposted fromfungi fungi viafancy-claps fancy-claps
missmadeleine
Reposted fromFlau Flau viafancy-claps fancy-claps
missmadeleine
missmadeleine
missmadeleine
missmadeleine
Reposted fromFlau Flau viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
missmadeleine
2704 61ad
Masz Grę o Tron, która wygląda jak kółko teatralne, puszczasz propagandę jak pierdolony Goebbels, zachwycasz się panem Jarosławem Kaczyńskim, marnujesz moim rodakom ciężko zarobione pieniądze, a na koniec puszczasz nam 0:0 z kopaniem po nogach Lewego przez 77 minut
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl